Optionsprogram & Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar

Koncernen har olika aktierelaterade ersättningsplaner. Under 2015 utnyttjades 249 493 (2014: 416 296 ) optioner inom ramen för planerna. Årets totala kostnad avseende aktierelaterade ersättningsplaner för anställda var 0,6 (2014: 0,5) miljoner GBP, av vilket hela beloppet hänför sig till transaktioner med aktierelaterade ersättningar.

Mer information om Aktierelaterade ersättningar finns i Not 20 i Årsredovisningarna.

Prestationsrelaterat aktieprogram (PSP)

Bolagsstämman för 2013 godkände det prestationsrelaterade aktieprogrammet (Performance Share Plan eller PSP) för Unibet Group plc, enligt vilket framtida aktierelaterade ersättningar kommer att ges till högre chefer och viktiga befattningshavare. Prestationsmåtten i det prestationsbaserade aktieprogrammet utgörs av icke-marknadsbaserade villkor med tanken att deltagarnas prestationer i ännu högre grad ska följa bolagets resultat.

Villkoren för tilldelning av prestationsaktierätter är att verksamhetsmål uppnås under tre räkenskapsår samt fortsatt anställning. Målen utgörs av Bruttobidrag (spelöverskott minus försäljningskostnader och marknadsföringskostnader), fritt kassaflöde per aktie och EBITDA. Tilldelningar som görs varje år kommer ha mål som mäts samlat mellan helåret för tilldelningen och de två påföljande åren, så att resultatet för varje räkenskapsår blir viktigt. Det samlade resultatet jämfört med målen och därav följande tilldelning av prestationsrelaterade aktier kommer att redovisas efter intjänandeåret. Tilldelningar enligt programmet under 2015 kan lösas in efter den 1 november 2018. Prestationsaktierätter utfärdas för nya aktier som emitteras när rätterna löses in.

Aktieoptionsprogram för ledande befattningshavare (ESOS)

Unibet Group plc:s aktieoptionsprogram (ESOS) infördes i december 2000 och reviderades i maj 2004. Efter införandet av det prestationsrelaterade aktieprogrammet kommer inga framtida aktierelaterade ersättningar att göras inom aktieoptionsprogrammet. Programmet kommer dock att fortsätta tills alla utestående optioner har intjänats eller förfallit.

Bolaget har två aktieoptionsprogram, det icke-godkända aktieoptionsprogrammet för ledande befattningshavare (Unibet Group plc Unapproved Executive Share Option Scheme) och det godkända aktieoptionsprogrammet för ledande befattningshavare (Unibet Group plc Approved Executive Share Option Scheme). Dessa program ger anställda rätt att förvärva stamaktier eller svenska depåbevis (SDB).

Skillnaden mellan programmen är den, att det icke-godkända programmet inte uppfyller relevant skattelagstiftning i Storbritannien medan optioner som tilldelas enligt det godkända programmet erhåller skatteförmåner i Storbritannien. I det godkända programmet får en deltagare inte inneha optioner godkända av den brittiska skattemyndigheten (HM Revenue and Customs eller HMRC) för stamaktier till ett värde över 30 000 GBP (enligt värdering vid tilldelningsdatumet). Ändringar av centrala delar av det godkända programmet måste på förhand godkännas av HMRC, och styrelsen kan dessutom, utan aktieägarnas godkännande, göra ändringar i det godkända programmet för att erhålla eller behålla HMRC:s godkännande.

Utspädningseffekter
6 085 optioner och prestationsaktierätter förföll ellerannullerades under 2015 (2014: 18 410). Om alla aktiebaserade program utnyttjas fullständigt kommer bolagets nominella aktiekapital att öka med sammanlagt maximalt 569,36 (2014:
1 642,78) GBP genom emittering av sammanlagt maximalt 910 976 stamaktier (2014: 2 628 448 stamaktier), vilket motsvarar 0,39 procent (2014: 1,14 procent) av bolagets kapital och rösträtter.